Privacy policy

PRIVACYVERKLARING

Artikel 1. Algemeen

Always Better Gent BV (KBO nr. 0775.474.715), met vestiging te 9000 Gent, Stapelplein 70/3 tel: 0476864033, e-mail: jesse@alwaysbetter.be (hierna: ABG) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

ABG neemt de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij de rapportering en de verwerking van de persoonsgegevens, voorziet onze werkwijze dataversleuteling in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met ISO27001. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zouden zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk contact op met ABG via volgend e-mailadres: gegevensbescherming@alwaysbetter.be.

In deze privacyverklaring verduidelijkt ABG welke persoonsgegevens van u worden verwerkt in het kader van haar dienstverlening, voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond, hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard, aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven en welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond? 

Artikel 2.1

Naast het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens die u ABG (gebeurlijk) verstrekt bij het gebruik van haar website of tijdens het intakegesprek en uw lidmaatschap, verzamelt en verwerkt ABG in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van:

 • (potentiële) Klanten en leden;
 • Personen die zich inschrijven op de ABG nieuwsbrief;
 • Personen die hun visitekaartje of anderszins hun contactgegevens aan ABG verstrekken;
 • Sollicitanten;
 • ABG dienstverleners;
 • Derden (voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht toevertrouwd aan ABG door haar klanten/leden).

Artikel 2.2

ABG verzamelt onder meer de volgende persoonsgegevens: 

 • In het kader van haar klanten/ledenbeheer: 
 • Identificatiegegevens (contractuele noodzaak);
 • Financiële gegevens en bijzonderheden (contractuele noodzaak);
 • Persoonlijke kenmerken (contractuele noodzaak);
 • Professionele gegevens (contractuele noodzaak);
 • Opleiding en vorming (contractuele noodzaak);
 • Beroep en betrekking (contractuele noodzaak);
 • Leef- en consumptiegewoonten (contractuele noodzaak);
 • Fysieke gegevens (contractuele noodzaak);
 • Psychische gegevens (toestemming);
 • Gezondheidsgegevens (toestemming);
 • Door middel van een tracking device worden onder meer uw aantal dagelijkse stappen, beweging, hartslag, slaapactiviteit, calorieverbruik, locatie en stresscodes verwerkt. Voormelde informatie wordt tweewekelijks uitgelezen. 
 • De persoonsgegevens, waaronder de doelstellingen, communicatie, notities, etc. die u verstrekt aan en bespreekt met de (para)medische beroepsbeoefenaars waarop, met uw toestemming, beroep wordt gedaan in het kader van onze dienstverlening (contractuele noodzaak);
 • Overige gegevens die u actief verstrekt in het kader van de gevraagde dienstverlening (toestemming). 

Voormelde persoonsgegevens worden verwerkt voor volgende doeleinden: 

 • Het verstrekken van de dienstverlening waarvoor u beroep doet op ABG (begeleiding bij een individueel sport-, voedings-, trainings- en gezondheidstraject);
 • Het versturen van een nieuwsbrief of andere informatie over de activiteiten van ABG (direct marketing);
 • Er worden in geen geval persoonsgegevens verwerkt om aandoeningen, ziektes of voorbestemming in dat verband te diagnosticeren en/of te behandelen. 
 • In het kader van leveranciersbeheer: 
 • Identificatiegegevens (contractuele noodzaak);
 • Financiële gegevens en bijzonderheden (contractuele noodzaak);
 • Overige gegevens die de leverancier actief verstrekt in het kader van de samenwerking (toestemming). 
 • In het kader van een beroep op derde dienstverleners, waaronder (para)medische beroepsbeoefenaars: 
 • Identificatiegegevens (contractuele noodzaak);
 • Financiële gegevens en bijzonderheden (contractuele noodzaak);
 • Persoonlijke kenmerken (contractuele noodzaak);
 • Professionele gegevens (contractuele noodzaak);
 • Opleiding en vorming (contractuele noodzaak);
 • Beroep en betrekking (contractuele noodzaak);
 • Fysieke gegevens (contractuele noodzaak);
 • Psychische gegevens (contractuele noodzaak);
 • Gezondheidsgegevens (toestemming);
 • Overige gegevens die de derde dienstverlener actief verstrekt in het kader van de samenwerking (toestemming). 
 • In het kader van direct marketing, waaronder het toesturen van de ABG nieuwsbrief of informatie over publicaties en opleidingen die u mogelijk kunnen interesseren (gerechtvaardigd belang):
 • Identificatiegegevens
 • In het kader van sollicitaties (toestemming, gerechtvaardigd belang):
 • Identificatiegegevens
 • Persoonlijke kenmerken
 • Professionele gegevens (opleiding en beroep)
 • Beeldopname (foto)

Artikel 3. Aan wie kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven? 

ABG kan alle persoonsgegevens delen met Always Better Enterprises BV (KBO nr. 0746.440.536) m.o.o. adviesverstrekking. 

ABG kan volgende persoonsgegevens delen met dienstverleners die als verwerkers voor ABG optreden, waaronder IT-dienstverleners:

 • Identificatiegegevens;
 • Financiële gegevens en bijzonderheden;
 • Professionele gegevens (opleiding en beroep);

ABG kan volgende persoonsgegevens delen met dienstverleners die als verwerkingsverantwoordelijke optreden, waaronder (para)medische beroepsbeoefenaars, m.o.o. de toelichting, verdere opvolging en begeleiding van en bij het sport-, voedings-, trainings- en gezondheidstraject: 

 • Identificatiegegevens (contractuele noodzaak);
 • Financiële gegevens en bijzonderheden (contractuele noodzaak);
 • Persoonlijke kenmerken (contractuele noodzaak);
 • Professionele gegevens (contractuele noodzaak);
 • Opleiding en vorming (contractuele noodzaak);
 • Beroep en betrekking (contractuele noodzaak);
 • Leef- en consumptiegewoonten (contractuele noodzaak)
 • Fysieke gegevens (contractuele noodzaak);
 • Psychische gegevens (toestemming);
 • Gezondheidsgegevens (toestemming);
 • Overige gegevens die u actief verstrekt in het kader van de gevraagde dienstverlening (toestemming). 

Voormelde tussenpersonen en (para)medische beroepsbeoefenaars hebben garanties verstrekt wat betreft het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking van uw persoonsgegevens voldoet aan de regelgeving inzake gegevensbescherming.

In geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van de activiteiten van ABG, waarbij ABG reorganiseert, overdraagt, haar bedrijfsactiviteit staakt of in geval ABG failliet gaat, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan nieuwe entiteiten of derden. ABG zal trachten, indien redelijkerwijs mogelijk, u op voorhand in te lichten over het feit dat ABG uw persoonsgegevens overdraagt aan een derde persoon, maar u dient zich ervan bewust te zijn dat dit niet altijd mogelijk is, noch technisch, noch commercieel.

Artikel 4. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard? 

ABG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld: 

 • Identificatiegegevens, financiële gegevens, professionele gegevens, opleiding en vorming, beroep en betrekking: tot 5 jaar na het einde van de samenwerking met ABG.
 • Persoonlijke kenmerken, fysieke gegevens, psychische gegevens, gezondheidsgegevens: tot 1 jaar na het einde van de samenwerking met ABG. 

Artikel 5. Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens? 

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien (en er kopie van op te vragen), te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ABG (bijvoorbeeld voor marketing doeleinden) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, kopie, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens versturen naar volgend e-mailadres: gegevensbescherming@alwaysbetter.be of per aangetekende post op volgend adres: 9000 Gent, Stapelplein 70/3.

ABG houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, en dit binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

U dient wel rekening te houden met het feit dat ABG gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging, omwille van mogelijke wettelijke verplichtingen.

ABG wenst u er tevens op te wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Alvorens klacht in te dienen, is het aangewezen om contact op te nemen met ABG om een snelle oplossing voor uw klacht te kunnen vinden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

ABG is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door een onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door een derde partij. 

De aansprakelijkheid van ABG is beperkt tot het bedrag waarvoor zij is gedekt en dat effectief wordt uitbetaald door haar verzekeraar beroepsaansprakelijkheid. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, wordt de schadevergoeding beperkt tot de waarde van wat door ABG gepresteerd is. 

ABG is slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreeks gevolg is van een concreet bewezen fout en is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade van welke aard ook noch voor de schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. 

Artikel 7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

Deze privacyverklaring wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is. De rechtbanken van het rechtsgebied Gent, afdeling Gent zijn exclusief bevoegd om van elk geschil met betrekking tot deze privacyverklaring kennis te nemen. 

Artikel 8. Wijziging van deze privacyverklaring 

ABG behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring is terug te vinden op de website www.alwaysbetter.be. Indien de aanpassingen substantieel zijn, zal ABG u hier attent op maken via haar website, per e-mailbericht of per gewone post.

Naam betrokkene: 

Handtekening: 

………………………………